Word Mapping Table for Pinyin, Wade-Giles and Yale

Author David Aspinwall to neijia list 12 Oct 1994

Since there's been some confusion about pinyin lately, heres a table mapping between pinyin, Wade-Giles, and Yale romanization systems. I've modified this from an index file created by Ed Lai. Colons are meant to be umlauts.

For English speakers, Yale is the most intuitive system. If you want to make a half-assed guess as to the pronounciation of a word, Yale is a good starting point. Pinyin is the standard system in China, and is used by most newspapers in the U.S. now. Wade-Giles used to be the most common system, and is still seen in many books.

PY      WG      Yale
==	==	====
A	A	A
Ai	Ai	Ai
An	An	An
Ang	Ang	Ang
Ao	Ao	Au
Ba	Pa	Ba
Bai	Pai	Bai
Ban	Pan	Ban
Bang	Pang	Bang
Bao	Pao	Bau
Bei	Pei	Bei
Ben	Pen	Ben
Beng	Peng	Beng
Bi	Pi	Bi
Bian	Pien	Byan
Biao	Piao	Byau
Bie	Pieh	Bye
Bin	Pin	Bin
Bing	Ping	Bing
Bo	Po	Bwo
Bu	Pu	Bu
Ca	Ts'a	Tsa
Cai	Ts'ai	Tsai
Can	Ts'an	Tsan
Cang	Ts'ang	Tsang
Cao	Ts'ao	Tsau
Ce	Ts'e	Tse
Cen	Ts'en	Tsen
Ceng	Ts'eng	Tseng
Cha	Ch'a	Cha
Chai	Ch'ai	Chai
Chan	Ch'an	Chan
Chang	Ch'ang	Chang
Chao	Ch'ao	Chau
Che	Ch'e	Che
Chen	Ch'en	Chen
Cheng	Ch'eng	Cheng
Chi	Ch'ih	Chr
Chong	Ch'ung	Chung
Chou	Ch'ou	Chou
Chu	Ch'u	Chu
Chuai	Ch'uai	Chwai
Chuan	Ch'uan	Chwan
Chuang	Ch'uang	Chwang
Chui	Ch'ui	Chwei
Chun	Ch'un	Chwun
Chuo	Ch'o	Chwo
Ci	Tz'u	Tsz
Cong	Ts'ung	Tsung
Cou	Ts'ou	Tsou
Cu	Ts'u	Tsu
Cuan	Ts'uan	Tswan
Cui	Ts'ui	Tswei
Cun	Ts'un	Tswun
Cuo	Ts'o	Tswo
Da	Ta	Da
Dai	Tai	Dai
Dan	Tan	Dan
Dang	Tang	Dang
Dao	Tao	Dau
De	Te	De
Dei	Tei	Dei
Deng	Teng	Deng
Di	Ti	Di
Dia	?	?	
Dian	Tien	Dyan
Diao	Tiao	Dyau
Die	Tieh	Dye
Ding	Ting	Ding
Diu	Tiu	Dyou
Dong	Tung	Dung
Dou	Tou	Dou
Du	Tu	Du
Duan	Tuan	Dwan
Dui	Tui	Dwei
Dun	Tun	Dwun
Duo	To	Dwo
E	E	E
Ei	Ei	Ei
En	En	En
Er	Erh	Er
Fa	Fa	Fa
Fan	Fan	Fan
Fang	Fang	Fang
Fei	Fei	Fei
Fen	Fen	Fen
Feng	Feng	Feng
Fo	Fo	Fwo
Fou	Fou	Fou
Fu	Fu	Fu
Ga	Ka	Ga
Gai	Kai	Gai
Gan	Kan	Gan
Gang	Kang	Gang
Gao	Kao	Gau
Ge	Ke	Ge
Gei	Kei	Gei
Gen	Ken	Gen
Geng	Keng	Geng
Gong	Kung	Gung
Gou	Kou	Gou
Gu	Ku	Gu
Gua	Kua	Gwa
Guai	Kuai	Gwai
Guan	Kuan	Gwan
Guang	Kuang	Gwang
Gui	Kuei	Gwei
Gun	Kun	Gwun
Guo	Kuo	Gwo
Ha	Ha	Ha
Hai	Hai	Hai
Han	Han	Han
Hang	Hang	Hang
Hao	Hao	Hau
He	He	He
Hei	Hei	Hei
Hen	Hen	Hen
Heng	Heng	Heng
Hng	?	?	
Hong	Hung	Hung
Hou	Hou	Hou
Hu	Hu	Hu
Hua	Hua	Hwa
Huai	Huai	Hwai
Huan	Huan	Hwan
Huang	Huang	Hwang
Hui	Hui	Hwei
Hun	Hun	Hwun
Huo	Huo	Hwo
Ji	Chi	Ji
Jia	Chia	Jya
Jian	Chien	Jyan
Jiang	Chiang	Jyang
Jiao	Chiao	Jyau
Jie	Chieh	Jye
Jin	Chin	Jin
Jing	Ching	Jing
Jiong	Chiung	Jyung
Jiu	Chiu	Jyou
Ju	Chu:	Jyu
Juan	Chuan:	Jywan
Jue	Chueh:	Jywe
Jun	Chun:	Jyun
Ka	K'a	Ka
Kai	K'ai	Kai
Kan	K'an	Kan
Kang	K'ang	Kang
Kao	K'ao	Kau
Ke	K'e	Ke
Ken	K'en	Ken
Keng	K'eng	Keng
Kong	K'ung	Kung
Kou	K'ou	Kou
Ku	K'u	Ku
Kua	K'ua	Kwa
Kuai	K'uai	Kwai
Kuan	K'uan	Kwan
Kuang	K'uang	Kwang
Kui	K'uei	Kwei
Kun	K'un	Kwun
Kuo	K'uo	Kwo
La	La	La
Lai	Lai	Lai
Lan	Lan	Lan
Lang	Lang	Lang
Lao	Lao	Lau
Le	Le	Le
Lei	Lei	Lei
Leng	Leng	Leng
Li	Li	Li
Lia	Lia	Lya
Lian	Lien	Lyan
Liang	Liang	Lyang
Liao	Liao	Lyau
Lie	Lieh	Lye
Lin	Lin	Lin
Ling	Ling	Ling
Liu	Liu	Lyou
Lo	Lo	Lo
Long	Lung	Lung
Lou	Lou	Lou
Lu	Lu	Lu
Lu:	Lu:	Lyu
Luan	Luan	Lwan
Lue:	Lueh:	Lywe
Lun	Lun	Lwun
Luo	Luo	Lwo
M	?	?	
Ma	Ma	Ma
Mai	Mai	Mai
Man	Man	Man
Mang	Mang	Mang
Mao	Mao	Mau
Me	Me	Me
Mei	Mei	Mei
Men	Men	Men
Meng	Meng	Meng
Mi	Mi	Mi
Mian	Mien	Myan
Miao	Miao	Myau
Mie	Mieh	Mye
Min	Min	Min
Ming	Ming	Ming
Miu	Miu	Myou
Mo	Mo	Mwo
Mou	Mou	Mou
Mu	Mu	Mu
N	?	?	
Ng	?	?	
Na	Na	Na
Nai	Nai	Nai
Nan	Nan	Nan
Nang	Nang	Nang
Nao	Nao	Nau
Ne	Ne	Ne
Nei	Nei	Nei
Nen	Nen	Nen
Neng	Neng	Neng
Ni	Ni	Ni
Nian	Nien	Nyan
Niang	Niang	Nyang
Niao	Niao	Nyau
Nie	Nieh	Nye
Nin	Nin	Nin
Ning	Ning	Ning
Niu	Niu	Nyou
Nong	Nung	Nung
Nou	Nou	Nou
Nu	Nu	Nu
Nu:	Nu:	Nyu
Nuan	Nuan	Nwan
Nue:	Nueh:	Nywe
Nuo	No	Nwo
Ou	Ou	Ou
Pa	P'a	Pa
Pai	P'ai	Pai
Pan	P'an	Pan
Pang	P'ang	Pang
Pao	P'ao	Pau
Pei	P'ei	Pei
Pen	P'en	Pen
Peng	P'eng	Peng
Pi	P'i	Pi
Pian	P'ien	Pyan
Piao	P'iao	Pyau
Pie	P'ieh	Pye
Pin	P'in	Pin
Ping	P'ing	Ping
Po	P'o	Pwo
Pou	P'ou	Pou
Pu	P'u	Pu
Qi	Ch'i	Chi
Qia	Ch'ia	Chya
Qian	Ch'ien	Chyan
Qiang	Ch'iang	Chyang
Qiao	Ch'iao	Chyau
Qie	Ch'ieh	Chye
Qin	Ch'in	Chin
Qing	Ch'ing	Ching
Qiong	Ch'iung	Chyung
Qiu	Ch'iu	Chyou
Qu	Ch'u:	Chyu
Quan	Ch'uan:	Chywan
Que	Ch'ueh:	Chywe
Qun	Ch'un:	Chyun
Ran	Jan	Ran
Rang	Jang	Rang
Rao	Jao	Rau
Re	Je	Re
Ren	Jen	Ren
Reng	Jeng	Reng
Ri	Jih	R
Rong	Jung	Rung
Rou	Jou	Rou
Ru	Ju	Ru
Ruan	Juan	Rwan
Rui	Jui	Rwei
Run	Jun	Rwun
Ruo	Jo	Rwo
Sa	Sa	Sa
Sai	Sai	Sai
San	San	San
Sang	Sang	Sang
Sao	Sao	Sau
Se	Se	Se
Sen	Sen	Sen
Seng	Seng	Seng
Sha	Sha	Sha
Shai	Shai	Shai
Shan	Shan	Shan
Shang	Shang	Shang
Shao	Shao	Shau
She	She	She
Shei	Shei	Shei
Shen	Shen	Shen
Sheng	Sheng	Sheng
Shi	Shih	Shr
Shou	Shou	Shou
Shu	Shu	Shu
Shua	Shua	Shwa
Shuai	Shuai	Shwai
Shuan	Shuan	Shwan
Shuang	Shuang	Shwang
Shui	Shui	Shwei
Shun	Shun	Shwun
Shuo	Shuo	Shwo
Si	Ssu	Sz
Song	Sung	Sung
Sou	Sou	Sou
Su	Su	Su
Suan	Suan	Swan
Sui	Sui	Swei
Sun	Sun	Swun
Suo	So	Swo
Ta	T'a	Ta
Tai	T'ai	Tai
Tan	T'an	Tan
Tang	T'ang	Tang
Tao	T'ao	Tau
Te	T'e	Te
Tei	?	?	
Teng	T'eng	Teng
Ti	T'i	Ti
Tian	T'ien	Tyan
Tiao	T'iao	Tyau
Tie	T'ieh	Tye
Ting	T'ing	Ting
Tong	T'ung	Tung
Tou	T'ou	Tou
Tu	T'u	Tu
Tuan	T'uan	Twan
Tui	T'ui	Twei
Tun	T'un	Twun
Tuo	T'o	Two
Wa	Wa	Wa
Wai	Wai	Wai
Wan	Wan	Wan
Wang	Wang	Wang
Wei	Wei	Wei
Wen	Wen	Wen
Weng	Weng	Weng
Wo	O	O
Wo	Wo	Wo
Wu	Wu	Wu
Xi	Hsi	Xyi
Xia	Hsia	Sya
Xian	Hsien	Syan
Xiang	Hsiang	Syang
Xiao	Hsiao	Syau
Xie	Hsieh	Sye
Xin	Hsin	Syin
Xing	Hsing	Sying
Xiong	Hsiung	Syung
Xiu	Hsiu	Syou
Xu	Hsu:	Syu
Xuan	Hsuan:	Sywan
Xue	Hsueh:	Sywe
Xun	Hsun:	Syun
Ya	Ya	Ya
Yan	Yan	Yan
Yang	Yang	Yang
Yao	Yao	Yau
Ye	Yeh	Ye
Yi	I	Yi
Yin	Yin	Yin
Ying	Ying	Ying
Yo	?	?	
Yong	Yung	Yung
You	Yu	You
Yu	Yu:	Yu
Yuan	Yuan:	Ywan
Yue	Yueh:	Ywe
Yun	Yun:	Yun
Za	Tsa	Dza
Zai	Tsai	Dzai
Zan	Tsan	Dzan
Zang	Tsang	Dzang
Zao	Tsao	Dzau
Ze	Tse	Dze
Zei	Tsei	Dzei
Zen	Tsen	Dzen
Zeng	Tseng	Dzeng
Zha	Cha	Ja
Zhai	Chai	Jai
Zhan	Chan	Jan
Zhang	Chang	Jang
Zhao	Chao	Jau
Zhe	Che	Je
Zhei	Chei	Jei
Zhen	Chen	Jen
Zheng	Cheng	Jeng
Zhi	Chih	Jr
Zhong	Chung	Jung
Zhou	Chou	Jou
Zhu	Chu	Ju
Zhua	Chua	Jwa
Zhuai	Chuai	Jwai
Zhuan	Chuan	Jwan
Zhuang	Chuang	Jwang
Zhui	Chui	Jwei
Zhun	Chun	Jwun
Zhuo	Cho	Jwo
Zi	Tzu	Dz
Zong	Tsung	Dzung
Zou	Tsou	Dzou
Zu	Tsu	Dzu
Zuan	Tsuan	Dzwan
Zui	Tsui	Dzwei
Zun	Tsun	Dzwun
Zuo	Tso	Dzwo

T'ai Chi Collection   Sponsor company logo