Pinyin and Wade-Giles Equivalents

Pinyin       Wade-Giles     English

Baguaquan Pa Kua Ch'uan 8-Diagrams Boxing Baguazhang Pa Kua Chang 8-Diagrams Palms Baihequan Pai Ho Ch'uan White Crane Boxing Baimeiquan Pai Mei Ch'uan White Eyebrow Boxing Beihouquan Pei Hou Ch'uan Northern Monkey Boxing Beiquan Pei Ch'uan Northern Boxing Cailifoquan Ts'ai Li Fo Ch'uan Choi Lee Fut Boxing Cangquan Ts'ang Ch'uan Hidden Boxing Chanquan Ch'ang Ch'uan Long Boxing Chaquan Ch'a Ch'uan (diff. chines Cahr) Insert Boxing Chaquan Ch'a Ch'uan Cha Boxing, Crossing Boxing Chengpai Baguazhang Ch'en P'ai Pa Kua Chen Style Baguazhang Chang Chengshi Baguazhang Ch'en Shih Pa Kua Chen Style Baguazhang Chang Chenshi Jianghua Ch'en Shih Chiang Simplified Chen Style Hua Chenshi Laojia Ch'en Shih Lao Chia Old-Frame Chen Chenshi Xinjia Ch'en Shih Hsin New-Frame Chen Chia Dachengquan Ta Ch'en Ch'uan Great Achievement Boxing Damo Tamo Bodhidharma Dao Tao The Way Daodejing Tao Te Ching The Class Way of virtue Daojiao Tao Chiao Daoism Dashenquan Ta Shen Ch'uan Great Monkey Boxing Duanquan Tuan Ch'uan Short Boxing Emeishan E Mei Shan Emei Mountain Feihequan Fei Ho Ch'uan Flying Crane Boxing Fohanquan Fo Han Ch'uan Buddhist Monk Boxing Fujian Fukien Fujian Province Fushi Taijiquan Fu Shih T'ai Chi FuStyle Taijiquan Ch'uan Fuzhou Fuchou Capital of Fuijan Province Gongfu Kung Fu Work, Accomplishment Gouquan Kou Ch'uan Dog Boxing Guangdong Kuantong Guangdong Province Guangzhou Kuangchou Canton Guoshu Kui Shu National Art Hebeipai Xingyiquan Ho Pei P'ai Hsing I Hebei Style Form-Will Boxing Ch'uan Heihuquan Hei Hu Ch'uan Black Tiger Boxing Jiequandao Ch'eh Ch'uan Tao Way of the Intercepting Fist, Jeet Kune Do Jiulong Chiulung 9 Dragons, Kowloon Lao Zi Loa Tsu Lao Tse, Author of the Daodejing Liuhe Bafaquan Lie Ho Pa Fa Ch'uan 6 Harmonies - 8 Methods Boxing Longxingquan Lung Hsing Ch'uan Dragon Boxing Luohanquan Luo Han Ch'uan Arhat (Monk) Boxing Meihuaquan Mei Hua Ch'uan Plum Blossom Boxing Mizongquan Mi Tsung Ch'uan Secret founder Boxing Nanquan Nan Ch'uan Southern Boxing Neijia Nei Ch'a Internal School, Internal Arts Pangxiequan P'ang Hsieh Ch'uan Crab Boxing Qigong Ch'i Kung Deep Breathing Exercises Qinna Ch'in Na Grappling, Capture Qixing Tanglangquan Ch'i Hsing T'ang 7-Stars (Praying) Mantis Lang Quan Ch'uan Boxing Quanfa Ch'uan Fa Fist Way Quanshu Ch'uan Shu First Art Shuaijiao Shuai Chiao Wrestling Sunshi Taijiquan Sun Shih T'ai Chi Sun Style Taijiquan Ch'uan Taijiquan T'ai Chi Ch'uan Grand Ultimate Boxing Tanglangquan T'ang Lang Ch'uan (Praying) Mantis Boxing Waijia Wai Chia External School, External Arts Wudangshan Wu Tang Shan Wudang Mountain Wugong Wu Kung War Work, Martial Work Wushi Taijiquan Wu Shih T'ai Chi Wu Style Taijiquan Ch'uan Wushu Wu Shu War Art, Martial Art Wuyi Wu I Martial Art Skill Xianggang Hsiang Kang Fragrant Harbor, Hong Kong Xingyiquan Hsing I Ch'uan Element-Will Boxing (diff. char for Xing) Xingyiquan Hsing I Ch'uan Form-Will Boxing Xinyiquan Hsin I Ch'uan Heart-Will Boxing Yangshi Taijiquan Yang Shih T'ai Chi Yang Style Taijiquan Ch'uan Yijing I Ching Book of Changes (Zhouyi) Yingxingquan Ying Hsing Ch'uan Eagle Boxing Yingzhao Fanziquan Ying Chao Fan Tzu Eagle-Talon Continuous Attack Boxing Ch'uan Yiquan I Ch'uan Mind Boxing, Will Boxing Yongchunquan Yung Ch'un Ch'uan Eternal Spring Boxing, Wing Chun Zhongguo Chung Kuo Central Kingdom, China Zhonghua Chung Hua China Zhouyi Chou I Book of Changes (Yijing) Zirangquan Tzu Jang Ch'uan Natural Boxing Zuibaxianquan Tsui Pa Hsien Drunken 8 Immortals Boxing Ch'uan Zuiquan Tsui Ch'uan Drunken Boxing

T'ai Chi Collection   Sponsor company logo