Wade-Giles and Pinyin Equivalents

Wade-Giles     Pinyin       English

Ch'a Ch'uan Chaquan (diff. chines Cahr) Insert Boxing Ch'a Ch'uan Chaquan Cha Boxing, Crossing Boxing Ch'ang Ch'uan Chanquan Long Boxing Ch'eh Ch'uan Tao Jiequandao Way of the Intercepting Fist, Jeet Kune Do Ch'en P'ai Pa Kua Chengpai Baguazhang Chen Style Baguazhang Chang Ch'en Shih Chiang Chenshi Jianghua Simplified Chen Style Hua Ch'en Shih Hsin Chenshi Xinjia New-Frame Chen Chia Ch'en Shih Lao Chia Chenshi Laojia Old-Frame Chen Ch'en Shih Pa Kua Chengshi Baguazhang Chen Style Baguazhang Chang Ch'i Hsing T'ang Qixing Tanglangquan 7-Stars (Praying) Mantis Lang Ch'i Kung Qigong Deep Breathing Exercises Ch'in Na Qinna Grappling, Capture Ch'uan Fa Quanfa Fist Way Ch'uan Shu Quanshu First Art Ch'uan Quan Boxing Chiulung Jiulong 9 Dragons, Kowloon Chou I Zhouyi Book of Changes (Yijing) Chung Hua Zhonghua China Chung Kuo Zhongguo Central Kingdom, China E Mei Shan Emeishan Emei Mountain Fei Ho Ch'uan Feihequan Flying Crane Boxing Fo Han Ch'uan Fohanquan Buddhist Monk Boxing Fu Shih T'ai Chi Fushi Taijiquan FuStyle Taijiquan Ch'uan Fuchou Fuzhou Capital of Fuijan Province Fukien Fujian Fujian Province Hei Hu Ch'uan Heihuquan Black Tiger Boxing Ho Pei P'ai Hsing I Hebeipai Xingyiquan Hebei Style Form-Will Boxing Ch'uan Hsiang Kang Xianggang Fragrant Harbor, Hong Kong Hsin I Ch'uan Xinyiquan Heart-Will Boxing Hsing I Ch'uan Xingyiquan Element-Will Boxing (diff. char for Xing) Hsing I Ch'uan Xingyiquan Form-Will Boxing I Ch'uan Yiquan Mind Boxing, Will Boxing I Ching Yijing Book of Changes (Zhouyi) Kou Ch'uan Gouquan Dog Boxing Kuangchou Guangzhou Canton Kuantong Guangdong Guangdong Province Kui Shu Guoshu National Art Kung Fu Gongfu Work, Accomplishment Lie Ho Pa Fa Ch'uan Liuhe Bafaquan 6 Harmonies - 8 Methods Boxing Loa Tsu Lao Zi Lao Tse, Author of the Daodejing Lung Hsing Ch'uan Longxingquan Dragon Boxing Luo Han Ch'uan Luohanquan Arhat (Monk) Boxing Mei Hua Ch'uan Meihuaquan Plum Blossom Boxing Mi Tsung Ch'uan Mizongquan Secret founder Boxing Nan Ch'uan Nanquan Southern Boxing Nei Ch'a Neijia Internal School, Internal Arts P'ang Hsieh Ch'uan Pangxiequan Crab Boxing Pa Kua Ch'uan Baguaquan 8-Diagrams Boxing Pa Kua Chang Baguazhang 8-Diagrams Palms Pai Ho Ch'uan Baihequan White Crane Boxing Pai Mei Ch'uan Baimeiquan White Eyebrow Boxing Pei Ch'uan Beiquan Northern Boxing Pei Hou Ch'uan Beihouquan Northern Monkey Boxing Shuai Chiao Shuaijiao Wrestling Sun Shih T'ai Chi Sunshi Taijiquan Sun Style Taijiquan Ch'uan T'ai Chi Ch'uan Taijiquan Grand Ultimate Boxing T'ang Lang Ch'uan Tanglangquan (Praying) Mantis Boxing Ta Ch'en Ch'uan Dachengquan Great Achievement Boxing Ta Shen Ch'uan Dashenquan Great Monkey Boxing Tamo Damo Bodhidharma Tao Chiao Daojiao Daoism Tao Te Ching Daodejing The Class Way of virtue Tao Dao The Way Ts'ai Li Fo Ch'uan Cailifoquan Choi Lee Fut Boxing Ts'ang Ch'uan Cangquan Hidden Boxing Tsui Ch'uan Zuiquan Drunken Boxing Tsui Pa Hsien Zuibaxianquan Drunken 8 Immortals Boxing Ch'uan Tuan Ch'uan Duanquan Short Boxing Tzu Jang Ch'uan Zirangquan Natural Boxing Wai Chia Waijia External School, External Arts Wu I Wuyi Martial Art Skill Wu Kung Wugong War Work, Martial Work Wu Shih T'ai Chi Wushi Taijiquan Wu Style Taijiquan Ch'uan Wu Shu Wushu War Art, Martial Art Wu Tang Shan Wudangshan Wudang Mountain Yang Shih T'ai Chi Yangshi Taijiquan Yang Style Taijiquan Ch'uan Ying Chao Fan Tzu Yingzhao Fanziquan Eagle-Talon Continuous Attack Boxing Ch'uan Ying Hsing Ch'uan Yingxingquan Eagle Boxing Yung Ch'un Ch'uan Yongchunquan Eternal Spring Boxing, Wing Chun

T'ai Chi Collection   Sponsor company logo